โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ดาวโหลดเอกสาร
ที่
เอกสาร
ไฟล์เเนบ
#
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ(ต่างจังหวัด)
ดาวโหลด
#
ใบขอรับเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
ดาวโหลด
#
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ดาวโหลด
#
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวโหลด
#
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
ดาวโหลด
#
แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา
ดาวโหลด
#
ใบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดาวโหลด
#
รายงานขอความเห็นชอบตาม ว.119
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
ดาวโหลด

ทั้งหมด 23 จำนวนหน้า : 3 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.