โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ดาวโหลดเอกสาร
ที่
เอกสาร
ไฟล์เเนบ
#
แบบฟอร์มเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับที่ 11
ดาวโหลด
#
แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
ดาวโหลด
#
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ดาวโหลด
#
แบบรายงานสรุปผลจากการไปประชุม/อบรม/สัมนา
ดาวโหลด
#
ใบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดาวโหลด
#
รายงานขอความเห็นชอบตาม ว.119
ดาวโหลด
#
หนังสือรับรองเงินเดือน
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประชุม
ดาวโหลด
#
ใบลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
ดาวโหลด

ทั้งหมด 18 จำนวนหน้า : 2 หน้า : 1 [ 2 ] Next>>

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.