โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
    ดาวโหลดเอกสาร
ที่
เอกสาร
ไฟล์เเนบ
#
ใบขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ดาวโหลด
#
รายงานขอความเห็นชอบตาม ว.119
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขออนุมัติใช้เงินบริจาคเพื่อสวัสดิการเจ้าหน้าที่
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุม
ดาวโหลด
#
หนังสือรับรองเงินเดือน
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการประชุม
ดาวโหลด
#
ใบลาช่วยเหลือภริยาคลอดบุตร
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มสัญญาเงินยืม
ดาวโหลด
#
ใบสำคัญรับเงิน
ดาวโหลด
#
เอกสารการเดินทางไปราชการ
ดาวโหลด
#
แบบรายงานความต้องการพัสดุ
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ(ภายในจังหวัด)
ดาวโหลด
#
แบบแนบรายงานความต้องการใช้พัสดุ
ดาวโหลด
#
ใบลาพักผ่อน
ดาวโหลด
#
ใบลากิจ ป่วย คลอดบุตร
ดาวโหลด
#
แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ
ดาวโหลด

ทั้งหมด 27 จำนวนหน้า : 3 หน้า : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ] Next>>

Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.