โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

ประกาศผลการวิเคาระห์จัดซื้อจัดจ้าง 2562 โรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เปิด 115 ครั้งงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางขัน ได้ท าการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 :ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.