โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจําปีงบประมาณ 2564 ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำโรงพยาบาลบางขัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2564 เปิด 187 ครั้งด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ในลักษณะงานจ้างเหมาบริการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างและลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติงาน กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์) จํานวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวนั ที่ 30 กันยายน 2564 รวมจํานวน 7 เดือน 14 วัน อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,000.-บาท(หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) (ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดขอบเขตงาน แนบท้ายประกาศ)


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.