โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)เงินนอกงบประมาณ

ประกาศโดย admin


ประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปิด 151 ครั้งด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายวัน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้าง ชั่วคราว หรือลูกจ้างชั่วคราวรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2545 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ดังนี้.- 1. ตำแหน่งที่จะรับสมัคร 1.1 ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบางขัน(รายละเอียดการจ้างงาน อัตราจ้าง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ) 1.2 ตำแหน่งพนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางขัน(รายละเอียดการจ้าง อัตราจ้าง ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.