โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานทันตสาธาราณสุข โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เปิด 19 ครั้งประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 - มิถุนายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานทันตสาธาราณสุข โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ข้างต้น


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.