โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เปิด 509 ครั้ง- ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
- นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
- แผนปฏิบัติการประจำปี
- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ
- รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
- ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
- คู่มือการปฎิบัติงาน
- มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.