โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ประกาศโดย ผู้ดูแลระบบ


ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เปิด 1037 ครั้ง- บันทึกข้อความการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
- ประกาศมาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ้่นเว็บไซต์หน่วยงาน
- กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
- รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
- แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ ดังนี้


เอกสารแนบ : ดาวโหลด


Copyright © โรงพยาบาลบางขัน เลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.