โรงพยาบาลบางขัน           ||           ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ.
ที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์เเนบ
ว/ด/ป ที่ประกาศ
#
ประกาศนโยบายโรงพยาบาลบางขัน เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และชีวอานามัย ดาวโหลด 23 สิงหาคม 2562
#
หลักฐานการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวโหลด 19 มิถุนายน 2562
#
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ดาวโหลด 19 มิถุนายน 2562
#
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ดาวโหลด 19 มิถุนายน 2562
#
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี ดาวโหลด 19 มิถุนายน 2562

ทั้งหมด 37 จำนวนหน้า : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>

Copyright โรงพยาบาลบางขัน ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360.