ประวัติโรงพยาบาลบางขัน

         โรงพยาบาลบางขันเป็นโรงพยาบาลชุมชนทุติยภูมิระดับต้น (F2) ตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของอำเภอบางขัน  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ชายขอบของจังหวัดนครศรีธรรมราช  ติดต่อกับอำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  อำเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา  ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา  สวนปาล์ม
           โครงสร้างการบริหารมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้บริหารสูงสุดขึ้นตรงต่อนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดนครศรีธรรมราช  และมีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ มีหน้าที่กำกับดูแลขับเคลื่อนงานในกลุ่มงาน/ฝ่ายเพื่อให้การบริหารและการสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ในภาพรวมการบริหารของโรงพยาบาลบางขันมีคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเป็นตัวจักรสำคัญในการวางแผนงานและเป็นทีมนำในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
           จุดแข็งของโรงพยาบาลคือ  ทีมนำมีความมุ่งมั่นและความสามัคคี  มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือนข่าย  โรคที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นที่ได้แก่  โรคที่เกิดจากพฤติกรรม, โรคที่มาจากการประกอบอาชีพ  จากสภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ป่าและสวน  สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนชื้น  รวมทั้งประเพณี  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  ที่มีผลต่อนโยบายการดำเนินงาน  พร้อมวิเคราะห์โดยการทำ SWOT Analysis  ได้มาซึ่งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของโรงพยาบาล