วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ค่านิยม

วิสัยทัศน์

      ::  โรงพยาบาลชุมชนที่ดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐานต่อเนื่องถึงชุมชน ผู้รับบริการพึงพอใจ   เจ้าหน้าที่มีความสุข

พันธกิจ

      (1)พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพ

      (2)พัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ

      (3)พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะเหมาะสมและมีความสุขในการทำงาน

      (4) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยม

 

   :: ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานเป็นทีม