Author: don

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

Click here

Continue Reading

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามประกาศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้

Click here

Continue Reading

ประกาศ โรงพยาบาลบางขัน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗

Click here

Continue Reading