Author: kittisak.s

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งนักโภชนากร  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 จนกระทั่งถึงวันที่่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ Download

Continue Reading

เรื่องขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน

  ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว( รายวัน )ด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล งานผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช ขอขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 จนกระทั่งถึงวันที่่ 23 มกราคม 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา

    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 550 บาท จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ของโรงพยาบาลบางขัน โดยได้แนบรายละเอียดและคุณมบัติในตำแหน่งดังกล่าวไว้ในเอกสารที่แนบไว้ข้างต้นแล้ว Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน)

        ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานบริการ(คนสวน) Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน)โรงพยาบาลบางขัน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ผู้ช่วยทันตแพทย์) Download

Continue Reading

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน)

    ด้วย โรงพยาบาลบางขัน จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (รายเดือน) ใน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานประจำ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น Download

Continue Reading