Author: kittisak.s

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2567 – 22 เมษายน 2567 เวลา 09:00 – 15:30 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2567 – 28 มีนาคม 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศโรงพยาบาลบางขัน เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยเรื่องการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ Download

Continue Reading

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital

     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลสีเขียวอนามัย (Green & Clean Hospital) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โรงพยาบาลบางขันจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว **รายละเอียดตามประกาศแนบ Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(งานการพยาบาลผู้ป่วยใน)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม รายละเอียดตามไฟล์แนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2566 – 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 – 15:00 Download

Continue Reading

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช

1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์และเวชภัณฑ์ 3. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์

Continue Reading

**แก้ไข** ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด)

ด้วย โรงพยาบาลบางขัน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก(ทำความสะอาด) รายละเอียดตามไฟล์แนบยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2566 – 6 ตุลาคม 2566 **เนื่องจากประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 ดังกล่าวมีความผิดพลาดในส่วนวันเดือนปีที่รับสมัคร วันกำหนดสอบคัดเลือก และวันประกาศผล ทำให้ประกาศฉบับดังกล่าวเป็นโมฆะ) Download

Continue Reading

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ( รายเดือน ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตามเอกสารแนบ ยื่นสมัครได้ตั้งแต่ 3 กรกฏาคม 2566 – 21 สิงหาคม 2566 Download

Continue Reading