สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 -กรกฏาคม พ.ศ. 2566 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช