สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 -กันยายน พ.ศ. 2566 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช