แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1 ปีงบประมาณ 2567) ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช