ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภันฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) ตามประกาศ จังหวัดนครศรธรรมราช