ประกาศ โรงพยาบาลบางขัน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗