ข่าวสารกิจกรรม

----------------------------------------------------------------

เรื่อง นโยบายโรงพยาบาลสีเขียว Green & Clean Hospital

     โรงพยาบาลบางขันมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่โรงพยาบาลสีเขียวอนามัย (Green & Clean Hospital) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โรงพยาบาลบางขันจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมโครงการโรงพยาบาลสีเขียว **รายละเอียดตามประกาศแนบ Download

Continue Reading

เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโรงพยาบาลบางขัน ภายใต้โครงการ ”คนนคร วินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์

เรื่องมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนนโรงพยาบาลบางขัน ภายใต้โครงการ ”คนนคร  วินัยจราจร 100 เปอร์เซ็นต์ Download

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

Download

Continue Reading

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Download

Continue Reading

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง           หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง Dowload

Continue Reading