หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่ง

          หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและระดับทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ สำหรับตำแหน่งในสายงานที่ ก.พ. กำหนดให้มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่ง

administrator

Leave A Comment