ประกาศแบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2565 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น