สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2565 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน