สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 -มกราคม พ.ศ. 2566 แบบ-สขร.๑ กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช