สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.๑) โรงพยาบาลบางขัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไว้ข้างต้น