แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1 ปีงบประมาณ 2567) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2566 – ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช