แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ( สขร.1 ปีงบประมาณ 2567) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงพยาบาลบางขัน จ.นครศรีธรรมราช